Нашата мисия

 • Насърчаване на комуникацията между болните от лимфом.
 • Подобряване контактите им с лекари-специалисти.
 • Подобряване информираността на болните за заболяването и съвременните методи на лечение.
 • Преодоляване на социалната дискриминацията на болните
 • Подпомагане на болните и техните близки за преодоляван  на психологическите последствия от заболяването.
 • Подобряване обществената осведоменост за заболяването с цел ранна диагностика.
 • Осигуряване на адекватно лечение със съвременните медицински средства прилагани в света за всички болни.

Дейност

 • Съдействие за осигуряване на адекватен контакт лекар-пациент с оглед разясняване на причините за заболяването, методите на лечение и последствията от него.
 • Обучение на болните, техните близки и на хората, които се грижат за тях как да се справят със страничните ефекти от лечението.
 • Съдействие при кандидатстване по програми, насърчаващи трудовата заетост и социалното подпомагане.
 • Съдействие и организация на програми за подобряване на здравето на лимфомно болните в България и финансиране с помощта на други организации на програми за здравна профилактика.
 • Стимулиране сътрудничеството и сдружаването с организации на хора с други заболявания със сходен предмет на дейност.
 • Подпомагане на информационния обмен и връзки с организации в чужбина.
 • Защита на членовете при нарушаване на техните права.
 • Създаване, развиване и поддържане на връзки със световната лимфомна коалиция, както и с друг  подобен тип сдружения в страните-членки на Европейския съюз.

Устав на БСЛ

Уставът е приет през 2006 г. Съдържание на Устава