CarfilzomibНа 20.06.12г. Американската агенция за лекарства и храни даде ускорено одобрение на Carfilzomib за инжекции (Kyprolis, Onyx Pharmaceuticals) за лечение на пациенти с мултиплен миелом, които са получили поне две линии химиотерапия, включително Bortezomib (Velcade) или имуномодулаторен медикамент (Thalidomide; Lenalidomide) и са показали данни за прогресия на болестта в период от 60 дни след приключване на последната терапия.

Одобрението е базирано на резултатите от мултицентрово проучване с включени 266 пациента с рецидивирал мултиплен миелом, които са получили поне две предишни линии лечение, включително Бортезомиб и имуномодулиращ медикамент. Карфилзомиб е прилаган венозно за 2 до 10 минути в два последователни дни седмично за три седмици, последвано от 12 дневен период на почивка (28 дневен цикъл). Лечението е продължено до прогресия на болестта, неприемлива токсичност или приложението на максимално 12 цикъла. Пациентите са получавали 20 милиграма на квадратен метър за всяка доза на първи цикъл и 27 милиграма на квадратен метър за всеки следващ цикъл.

За да се намали силата на страничните ефекти от прилагането на Карфилзомиб на пациентите е даван Дескаметазон 4мг (през устата или венозно) преди всички дози Карфилзомиб по време на първи цикъл и по време на всички дози Карфилзомиб по време на първия цикъл с ескалиране на дозата (27мг/м2). Премедикацията с Дексаметазон е възобновена ако симптомите се появят при последващите цикли.

Първичните цели за доказване на ефикасността на медикамента са общия отговор към терапията (ORR; overall response rate) Определян чрез Независима комисия използвайки Международните критерии на работната група по миелом. Общия отговор към терапията е бил 22.9% включващ един пълен отговор, 13 много добри частични отговори и 47 частични отговора. Средната продължителност на отговора е била 7.8 месеца.

Данни за безопасността са изследвани при 526 пациента с рецидивирал мултиплен миелом, които са получили Карфилзомиб като монотерапия. Пациентите са получили средно 4 терапевтични цикъла със средна кумулативна доза на Карфилзомиб от 993.4мг. Най- честият страничен ефект (честота от 30% или повече) наблюдаван в клинично изпитване при пациенти с миелом са били умора, анемия, гадене, тромбоцитопения, затруднено дишане, диария и температура. Сериозни странични ефекти са наблюдавани при 45% от пациентите. Най- честите сериозни странични ефекти са били пневмония, остра бъбречна недостатъчност, температура и застойна сърдечна недостатъчност. Наблюдавани са 37/ 526 (7%) смъртни случая. Най- честите причини за смърт различна от основното заболяване са били сърдечни (5 пациента), мултиорганна недостатъчност (4 пациенти) и инфекция (4 пациента).

Като условие за ускорено одобрение, фармацевтичната компания Оникс ще подаде пълен анализ на провежданите рандомизирани фаза 3 клинични изпитвания сравняващи леналидомид плюс ниска доза дексаметазон с леналидомид плюс ниска доза дексаметазон и Карфилзомиб. Първичната крайна цел на това изпитване е период на преживяемост свободен от прогресия при включване на пациенти с рецидивирал или рефрактерен мултиплен миелом след 1-3 линии терапия.

Карфизомиб трябва да бъде прилаган венозно за 2-10 минути в два последователни дни седмично (за три седмици (дни 1, 2, 8, 9, 15 и 16) последвано от 12 дневен период на почивка (ден от 17 до 28). Препоръчителна дозировка на ден първи е 20мг/м2 и ако е толерирана, дозировката за втори и всеки следващ цикъл е 27мг/м2/д.

Пълна информация за приложението, включително информация за клиничните изпитвания, междулекарствени взаимодействия и противопоказания можете да намерите на http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/202714lbl.pdf