ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЛИМФОМ”, рег. по ф. д. 11978/2006 год. по описа на СГС, Булстат 175279458, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на  18.04.2012 год.,  в 10.00 ч. в гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх” №  15 при следния дневен ред:
1.  Приемане на промяна в наименованието на сдружението.
2. Избор на нов Управителен съвет.
3. Разни
При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

***