Диагнозата ХЛЛ е стряскаща за пациента и често възникват въпроси относно прогнозата и бъдещето. За да бъде адекватен пациента, трябва да е запознат с естествения ход на ХЛЛ и какво да очаква от лечението, включително ефекта върху качеството му на живот, емоционалните промени или финансови въпроси.

Прогнозата обикновено се основава на наблюденията върху хиляди пациенти със същата диагноза. Статистическата информация дава основание на лекаря да очаква определен ход на болестта, както и насоки за най-правилното лечение на ХЛЛ.
Важно е да се знае, че няма двама еднакви пациенти и че статистическата информация събрана от голяма група хора не винаги може да предскаже какво ще се случи с конкретен индивид. Лекарят, запознат с вашето състояние би интерпретирал тази информация и нейното приложение най-адекватно.

Въпреки прогреса, постигнат напоследък в разбирането на ХЛЛ, все още не съществуват категорични прогностични маркери, които лекарят да използва за да определи хода на болестта при определен пациент, както и най-подходящото лечение.
Изключение са може би пациентите с делеция на р53 върху хромозома 17. При тези пациенти пуриновия аналог Fludarabine (Fludara®), който често се използва при лечението на ХЛЛ може да бъде неефективен.