Ефективността на комбинираните терапии при лечение на рецидивираща рефрактерна CLL /ХЛЛ – хронична лимфоцитна левкемия/

Първа линия на лечение при CLL

  • Комбинация на Бендамустин с Ритуксимаб /Bendamustine + Rituximab/

Трета линия на лечение при Cll

  • Комбинация на Ритуксимаб с Ибрутиниб /Rituximab + Ibrutinib/
  • Комбинация на Ибрутиниб с Венетоклакс /Ibrutinib + Venetoclax/
  • Комбинация на Ритуксимаб, Ибрутиниб и Венетоклакс / Rituximab + Ibrutinib + Venetoclax/

Ето какво знаем:
- CLL е умен рак, който при някои пациенти, особено тези с делеция 17p или TP53, може да бъде предразположен към продължаващи мутации, известни също като геномна нестабилност или клонална еволюция.
- Терапевтичният натиск от всяко лекарство може да доведе до „дарвинисткото оцеляване на най-подходящите“ мутации, а това от своя страна до резистентност. Това е добре документирано с инхибиторите на BTK като Ibrutinib.
- Последните проучвания показват, че дългосрочното P13K инхибиране с лекарства като иделализиб може да стимулира мутациите.
- Комбинираните терапии следва добре да се обмислят, разбира се. Почти всички пациенти, и особено тези без маркери на геномна нестабилност, постигат невероятно добри резултати с ibrutinib като самостоятелен агент, когато се използва като първа терапия за CLL.

Ето какво не знаем:
- Кои комбинации са безопасни и кои са опасни за използване заедно, но се учим бързо от резултатите от клиничните изпитания.
- Кои са най-добрите стратегии при паралелни или последователни лекарствени комбинации. В момента има малко данни за това, а и тези които са налични, са от сравнително краткосрочно проследяване.
- Кои са най-добрите от наличните днес лекарства, както в клиниката, така и в развитието, за комбиниране и кой е най-добрият начин да се направи това?
- Можем ли безопасно да спрем терапията? За тези, които са достигнали негативност на MRD, това може да е реална възможност.
- Може ли да повторим предишна терапия и да очакваме отговор? Това изглежда е възможно в някои случаи на терапия с Venetoclax.