Библиотека
Кожен лимфом – ръководство за пациента Емоционално въздействие при лимфом
НЕХОДЖКИНОВИ ЛИМФОМИ Наръчник на пациента и неговите близки
Адаптиран хранителен наръчник Patient stories
БСЛ
Посетете ни във
Facebook
Иновация за живот
42738783_554190965017416_7441515853796868096_o 42738757_554217538348092_4025419516484780032_o 42730866_554217411681438_3669205047897489408_o 42720585_554190705017442_4619057745675419648_o 42689802_554190595017453_6104606797862010880_o 42687386_554190368350809_6648157526468591616_o 42674319_554190695017443_5262283244904120320_o 42668552_554191321684047_261668112254894080_o 42660433_554220281681151_7154607520118472704_o

Въведение

Ефективност на комбинираните терапии при лечение на CLL /ХЛЛ

Ефективността на комбинираните терапии при лечение на рецидивираща рефрактерна CLL /ХЛЛ – хронична лимфоцитна левкемия/

Първа линия на лечение при CLL

 • Комбинация на Бендамустин с Ритуксимаб /Bendamustine + Rituximab/

Трета линия на лечение при Cll

 • Комбинация на Ритуксимаб с Ибрутиниб /Rituximab + Ibrutinib/
 • Комбинация на Ибрутиниб с Венетоклакс /Ibrutinib + Venetoclax/
 • Комбинация на Ритуксимаб, Ибрутиниб и Венетоклакс / Rituximab + Ibrutinib + Venetoclax/

Ето какво знаем:
- CLL е умен рак, който при някои пациенти, особено тези с делеция 17p или TP53, може да бъде предразположен към продължаващи мутации, известни също като геномна нестабилност или клонална еволюция.
- Терапевтичният натиск от всяко лекарство може да доведе до „дарвинисткото оцеляване на най-подходящите“ мутации, а това от своя страна до резистентност. Това е добре документирано с инхибиторите на BTK като Ibrutinib.
- Последните проучвания показват, че дългосрочното P13K инхибиране с лекарства като иделализиб може да стимулира мутациите.
- Комбинираните терапии следва добре да се обмислят, разбира се. Почти всички пациенти, и особено тези без маркери на геномна нестабилност, постигат невероятно добри резултати с ibrutinib като самостоятелен агент, когато се използва като първа терапия за CLL.

Ето какво не знаем:
- Кои комбинации са безопасни и кои са опасни за използване заедно, но се учим бързо от резултатите от клиничните изпитания.
- Кои са най-добрите стратегии при паралелни или последователни лекарствени комбинации. В момента има малко данни за това, а и тези които са налични, са от сравнително краткосрочно проследяване.
- Кои са най-добрите от наличните днес лекарства, както в клиниката, така и в развитието, за комбиниране и кой е най-добрият начин да се направи това?
- Можем ли безопасно да спрем терапията? За тези, които са достигнали негативност на MRD, това може да е реална възможност.
- Може ли да повторим предишна терапия и да очакваме отговор? Това изглежда е възможно в някои случаи на терапия с Venetoclax.

Ежегоден конгрес на Европейската Хематологична Асоциация.


В Мадрид, Испания, тази година се проведе ежегодния конгрес на Европейската Хематологична Асоциация.

В областта на лимфомите
Данни от фаза III проучването GALLIUM при пациенти с нелекуван фоликуларен лимфом доказаха, че подобрението на преживяемостта без прогресия се поддържа при лечението с комбинации на базата на obinutuzumab спрямо комбинации на базата на rituximab. Това подобрение не зависи от вида на използваната химиотерапия. Освен това, качеството на живот, докладвано от пациентите също е подобрено. Това предполага, че симптомите от лимфом също са били намалени благодарение на лечението с obinutuzumab и подобрението не е било повлияно от свързаните с лечението нежелани лекарствени реакции. В допълнение, предварителните анализи подкрепят потенциалното прилагане на позитронно-емисионната томография (РЕТ скенер) като ранен предиктор (предсказател) на периода без прогресия на заболяването и общата преживяемост при нелекуван фоликуларен лимфом.

Забележка: obinutuzumab е разрешен и в България под името Газайваро за лечение на пациенти с фоликуларен лимфом, които не са се повлияли или при които е настъпила прогресия по време на или до 6 месеца след лечение с ритуксимаб или схема, съдържаща ритуксимаб. Прилага се в комбинация с бендамустин, последван от поддържащо лечение само с обинутузумаб.

Друго показание на обинутузумаб е в комбинация с хлорамбуцил е показан за лечение на възрастни пациенти с нелекувана хронична лимфоцитна левкемия (ХЛЛ) и със съпътстващи заболявания, при които не е подходяща терапия, основаваща се на пълна доза флударабин.
Проф. Волфганг Хидеман от Мюнхенския университет в Германия представи клиничното изпитване GALLIUM в устна сесия на конгреса. Това проучване сравнява ефикасността и поносимостта на обинутузумаб плюс химиотерапия с rituximab плюс химиотерапия. По време на проучването, химиотерапевтичните режими, използвани с имунотерапиите, не са избирани на случаен принцип. Въпреки че повечето пациенти са имали напредналo заболяване, след проследяване от 41,1 месеца се отчита 32% намаление на риска от прогресия или смърт. Анализът на безопасността показва, че по-голям брой пациенти, лекувани с bendamustine, са имали инфекции в сравнение с пациентите, лекувани с други химиотерапевтични режими. След въпрос от страна на аудиторията, проф. Хидеман заяви, че при пациенти над 60 години с голям туморен обем, назначената от него терапия за първа линия фоликуларен лимфом ще бъде obinutuzumab плюс CHOP.
Д-р Джудит Тротман от Университета в Сидни, Австралия, представи на EHA анализ на отговора към лечението, оценен от PET-скенер при първа линия на терапия на фоликуларен лимфом, от фаза 3 проучването GALLIUM, което сравнява obinutuzumab с rituximab и двете в комбинация с химиотерапия. Данните от проучването показват, че честотите на пълен отговор оценен с PET-скенер са били по-високи в рамото на obinutuzumab спрямо рамото на rituximab. Д-р Тротман заключи, че тези резултати валидират РЕТ като златен стандарт за образна диагностика при оценка на отговора след първа линия терапия на фоликуларен лимфом.
Д-р Питернела Лугтенбург представи финалните резултати от проучването MabEase фаза III в устна презентация на EHA2017. В изпитването MabEase са рандомизирани 576 пациенти с дифузен B-едроклетъчен лимфом (DLBCL) 2:1 за първа линия на лечение с rituximab подкожна инжекция или интравенозно плюс CHOP. Rituximab подкожна инжекция показа сравнима ефикасност и поносимост спрямо интравенозната форма, като подкожната инжекция показва предимство и в удовлетвореността на пациентите спрямо интравенозното вливане (90,8% от пациентите са предпочели подкожна инжекция спрямо вливане). В допълнение, с rituximab подкожна инжекция значително се намалява времето на приложение (средно време: 6 минути спрямо 2,6-3 часа) и продължителността на болничните посещения спрямо лечението с rituximab интравенозно вливане. Доктор Лугтенбург заключи, че тези открития подкрепят употребата на подкожната форма rituximab при първа линия на лечение на дифузен B-едроклетъчен лимфом.

В областта на острата миелоидна левкемия (acute myeloid leukemia, AML)
Това е разнородна група злокачествени заболявания на костния мозък. Вече е ясно, че всяко заболяване е различно, поради хилядите мутации, които могат да се проявят. Въпреки това, лечението на ОМЛ почти не се е променило за тези години и се върти около индукционно лечение (с цел постигане на ремисия) и консолидационно лечение (с цел ремисията да се поддържа максимално дълго време и да се попречи на повторна поява на болестта).

През април тази година, в САЩ беше разрешено за употреба ново лекарство от групата на т. нар. FLT3 инхибитори – мидостаурин, в комбинация със стандартния цитарабин и даунорубицин индукционна терапия за новодиагностицирани пациенти с установена FLT3 мутация (такава мутация се открива при една трета от всички пациенти). Тук, както при всяка таргетна терапия, диагностиката е изключително важна за навременното и правилно лечение! Мутацията се открива със специфичен диагностичен тест (Invivoscribe Technologies’ LeukoStrat® CDx FLT3 Mutation Assay).

Пълните резултати от фаза III (RATIFY) клиничното изследване, публикувано в реномираното научно списание NEJM на втори ден от конгреса доказа, че мидостаурин плюс химиотерапия води до 22% намаляване на риска от смърт спрямо контролната група в проучването.

Това лекарство е първата таргетно лекарство за лечение на ОМЛ и е първата стъпка на навлизането на молекулярната диагностика в определяне на вида на болестта, прогнозата за изхода от лечението и избора на лекарство за всеки отделен пациент.

Какво ново се очаква?
Няколко компании разработват други нови лекарства за лечение на острата миелоидна левкемия. Очакват се тези лекарства да са с различен механизъм на действие – цитотоксични агенти, хипометилиращи агенти, следващо поколение FLT3 инхибитори и други.

Ето някои от тях, за които бяха представени данни по време на конгреса EHA 2017.

Enasidenib – инхибитор на мутирал протеин, наречен IDH2, който се открива при около 12% от пациентите. Последните данни от фаза I/II клинични проучвания, докладвани на EHA 2017 показват, че сред 2014 пациенти постигнатия пълен отговор към лечението е 37%; средната продължителност на отговора за пациенти с пълна ремисия е бил 8.8 месеца.
Venetoclax - Bcl-2 инхибитор, който вече е одобрен за лечение на хронична лимфоцитна левкемия с делеция на 17p.

Попитахме пациентите в България…

Попитахме пациентите в България дали знаят своя подтип лимфом и каква информация търсят
Резултати от анкета
Ето какви са резултатите към началото на 2017:

Фокусът на Световната Лимфомна Коалиция (Lymphoma Coalition) през 2016 година беше насочен към разширяване знанието на пациентите относно болестта, която имат, за да бъдат по-осведомени и по този начин по-целенасочени в желанието си да се излекуват.

Световната Здравна Организация (WHO) преразгледа класификацията на лимфоидните неоплазми през 2016, за да отрази количествените промени в знанието, което лекарите имат за тези болести, което доведе до изменение на старата (от преди 8 години) класификация и осъзнаването, че лимфом не е една болест и всеки подтип е различен от другите и изисква различно лечение. Цялата публикация на Blood можете да намерите тук - класификация на СЗО от 2016.

Стана ясно, че в световен мащаб един на всеки четирима пациенти не е наясно със своя подтип лимфом в момента на първоначалното диагностициране и почти половината не разбирират характеристиките му. Така няма как да са наясно със своята специфична диагноза и не биха могли да намерят информация за заболяването си или да вземат информирани решения относно предлаганото лечение или подкрепа. Много от пациентите, които правят онлайн проучване за болестта си, не знаят за какъв подтип лимфом да търсят информация и има опасност да получат неточна такава.

За да разберем повече за пациентите в България, чрез този сайт и сайта на Българско Сдружение Лимфом, ние проведохме проучване, в което зададохме няколко въпроса на пациентите, които посещават сайтовете ни, активни са в интернет и желаят да споделят своето мнение.

По-добрата информираност ще даде възможност на пациентите и техните семейства да изискват специализирано лечение и грижи от квалифицирани лекари, както и да имат достъп до най-съвременната информация, подкрепа и лечение, като по този начин постигнат най-добрите възможни резултати.

Първият въпрос, който зададохме, беше:
Какъв подтип лимфом имате
1. Знаете ли какъв подтип лимфом имате?

За наша голяма радост, близо две трети от пациентите, които са отговорили на този въпрос, са посочили, че знаят какъв подтип лимфом имат. Това е доста над средното ниво спрямо световните статистики.

Единият от възможните отговори беше „Не, не знам, но и не искам да знам“, но нито един от пациентите не беше избрал него.

Хората, които не знаят какъв точно лимфом имат, показват желание да разберат. Това могат да направят като попитат своя лекуващ лекар или прочетат епикризата си или заключението от биопсията, която задължително са им правили преди началото на лечението.
Имате ли достатъчно информация?
2. Имате ли достатъчно информация за болестта си?

За съжаление, тук цифрите се обръщат и само един на всеки пет човека е отговорил, че знае достатъчно за заболяването си. Останалите 80% не считат, че са достатъчно осведомени и продължават да търсят информация.

Тук също имаше възможен отговор „Нямам нужда от допълнителна информация“, но отново нито един от пациентите не беше избрал него.

Можете да кликнете върху снимката, за да я видите в цял размер.

Това води към третия въпрос, който ни вълнува:
Откъде намирате информация?
3. Откъде намирате информация?

Оказва се, че българите са много активни в интернет и най-голям процент от отговорилите пациенти са избрали отговора, че намират информацията си от интернет, от сайтове на български език.

Малко под половината участници отговарят, че се информират за болестта си от лекарите си, като почти толкова се информират и от чуждоезични сайтове в интернет. Най-малък процент участници са посочили, че си взаимодействат с други пациенти и черпят знанието си от тях – само 16%. Това е нещо, което, чрез съвместна работа със Сдружението и пациенти – доброволци, бихме искали да подобрим, защото обмяната на информацията между пациентите е изключително важна. Понякога един пациент може да се довери само на някой, който е преминал през същата борба и е спечелил. В цял свят има групи за взаимопомощ и би било чудесно, ако и тук има такива. Ако има доброволци, нека се свържат със Сдружението чрез формата за контакт или Фейсбук страницата.

Разбира се, вероятно това не е цялостна картина на ситуацията, просто защото има много хора, които не са активни в интернет, не търсят информация, не споделят с никого, а преминават през изпитанието си сами или подкрепени от близките и приятелите си.

Почти всички участници са посочили повече от един източник на информация, а някой дори беше записал, че е ползвал учебници, за да научи повече.

Вижте таблицата в цял размер като кликнете върху нея.

От една страна, търсенето на статии и специализирана информация в интернет може да даде разширено знание по някои теми, но това може да бъде и нож с две остриета. Както посочих по-горе, не винаги се попада на вярна или точна информация. Хората, които не знаят какъв подтип лимфом имат, могат изцяло да се объркат. Разглеждането на статистики и страховити заключения може да бъде потискащо и обезкуражаващо, а в един такъв момент, в който човек е изправен пред изпитание и се бори за живота си, трябва да има вярата и надеждата, че може да се справи.

Моят съвет като пациент би бил: говорете с лекаря си, задавайте му конкретни въпроси, научете правилно името на заболяването си, тогава можете да потърсите информация в интернет, ако искате.

Винаги проверявайте повече от един сайт, за да сте сигурни в достоверността на данните.

Избягвайте или игнорирайте статистиките. Вие не сте бройка или статистическа единица, Вие сте човешко същество, а всеки човек е уникален. Борете се за себе си!

4. Последната част от анкетата беше предоставена за попълване на коментари и отговор на въпроса „Каква информация бихте искали да намерите?“

 1. Търси се:  Информация за поддържане на ремисия, начина на живот след лечението:
  Отговор: Ремисията зависи от много фактори, но Вие можете да си помогнете като научите повече за "Животът след лечението", "Здравословно хранене при онкозаболявания" от страниците на този сайт и от сайта на Българско Сдружение Лимфом;
 2. Пита се: Как пациенти, преминали лечение с химиотерапия и са в състояние на ремисия, могат да лекуват пораженията от лечението, защото при така наречените диспансери се проследява само основното заболяване и не се насочват пациентите към други специалисти, за да подобрят поне малко състоянието си. Не се разяснява от страна на лекарите какво се случва след лечението, липсва каквато и да е психологическа подкрепа. 
  Отговор: Това наистина до голяма степен е така, затова ролята на самия пациент е значителна и задължителна при проследяване на състоянието си след края на лечението. Като начало, всеки може да се опита да разбере лекарствата, които е приемал как са се отразили на тялото му и какви могат да бъдат последствията в дългосрочен план. По този начин, пациентът поема отговорност за здравето си и може да реагира своевременно при наличие на някакви симптоми.

      За да подпомогне пациентите да се справят с възможните възникващи проблеми и да улесни завръщането им към активен начин на живот, Българско сдружение на болните от лимфом предостави на българските пациенти безплатна електронна книга – наръчник за пациента и неговите близки "Всичко, което започва, когато свършва ракът.".
      Книгата можете да свалите в електронен вариант от тази страница или да пишете във Фейсбук до сдружението
  (Facebook страница – БСЛ) и ще Ви бъде изпратено безплатно хартиено копие;
 3. Търси се: Отворени/активни възможности за участие в клинични проучвания за пациенти в България и чужбина. Кои медикаменти са в изпитание у нас и на какви условия трябва да отговарят пациентите, за да бъдат включени в клиничните изпитвания.   
  Отговор:
   Наскоро добавих на този сайт информация за това какво представляват клиничните изпитвания (проучвания) и откъде пациентите могат да намерят информация за активни такива в България и чужбина. Какво е клинично изпитване и през какви фази минава можете да разберете от тук – Клинични проучвания, а откъде да намерите активни изпитвания  можете да разбере от тук – Сайтове за активни изпитвания.
 4. Търси се: Български и международни клиники, където има добри практики в лечението на лимфом. Имена на водещи специалисти.
  Отговор: Скоро ще публикуваме такъв списък, очаквайте го. Някои от клиниките в София, в които можете да получите адекватно лечение са:

  • Национална Специализирана Болница за Активно Лечение на Хематологични Заболявания, уебсайт - НСБАЛХЗ;
  • Клиника по Хематология към УМБАЛ "Александровска", уебсайт - Хематология;
  • Клиника по Хематология към Военномедицинска Академия, уебсайт - Хематология и онкология;

     В коментар, мейл или съобщение във Фейсбук можете да ни пратите своите препоръки за клиники и лекари в други градове в България, както и в чужбина. Списъкът постепенно ще бъде допълнен.

 5. Търси се: Ежедневието по време на терапия. Хранене, добавки, труд и всичко, което да ми помогне да преодолея заболяването. 
  Отговор: Ежедневието по време на терапия зависи от вида терапия. Аз съм описал как преминава един цикъл на лечение с химиотерапия BEACOPP – моето лечение с BEACOPP. Аз съм споделял и за хранителни добавки по време на лечение на страницата "Хранителни добавки" и отново "Здравословно хранене при онкозаболявания" на този сайт и от сайта на Българско Сдружение Лимфом. Разбира се, има още много полезни храни, които човек може да ползва и те ще бъдат добавяни постепенно;
 6. Пита се: Как да разбера кой подтип съм, кое е най-правилното лечение за различните лимфоми, след химиотерапия с какво да засиля организма си? По време на химиотерапия за различните типове с каква алтернативна медицина да се подсиля, за да защитя организма си, кои световно известни доказани алтернативни методи са познати? Защото битката е трудна и понякога хората прибягват към билко и плодолечение и е хубаво да се знаят доказани и изпробвани методи, които помагат в различните случаи.
  Отговор: Точното наименование на заболяването можете да научите от лекаря си, епикризата си или резултатите от биопсията, която са Ви правили. С документите си винаги можете да отидете при друг специалист и да поискате второ мнение относно назначеното лечение. Обикновено се следват международните стандарти при назначаване на лечение, но ако се притеснявате за нещо, задължително направете консултация за второ, а и трето мнение.

  Хранене При Пациенти с Онкологични Заболявание

    Тук отново се натъкваме на темата за хранене, за нея можете да изтеглите електронна книга –  "Хранене при пациенти с онкологични заболявания". Много е важно да се знае и за взаимодействието на билките с лекарствата от терапията, за което можете да научите от тук – "Какво трябва да знаем за билките и алтернативните средства" ;

    Другите отговори бяха насочени към нужда от информация за конкретни заболявания или по-специфични въпроси. Хората изразяват желание да знаят повече за "лечение при рецидив", "информация за развитието на болестта CLL (хронична лимфоцитна левкемия) напред в годините", "връзката между борелиозата (лаймската болест) и лимфом", "има ли право пациентът на ТЕЛК при ремисия?", "информация за лимфоми при деца", "фоликулярен Б-клетъчен НХЛ как се лекува", "повече информация за развитие на болестта и лечение на микозис фунгоидис", "подробна информация за болест на Валдерщрьом – лимфоплазмоцитомен лимфом" и др.

    На някои от въпросите може да се намери отговор на този сайт, както и на сайта на Българско Сдружение Лимфом – www.lymphom-bg.com , а на други ще търсим отговори заедно занапред.

    Този сайт и сайтът на Сдружението се обновяват постоянно, затова е хубаво често да проверявате секция "Новости", където ще намирате последно добавената информация. Винаги можете да се свържете и с Facebook страницата на сдружението – Лимфома БГ.

 

    Последното ни запитване беше за възрастовата група, в която влиза пациентът. Общо 38 пациента са попълнили въпросника и на картинката вдясно се вижда, че има представители на всички възрасти, като леко изразен пик се наблюдава в границите 45 – 54 години. Знае се, че лимфомите са болести, които засягат и мъже и жени, деца и възрастни. Наблюдава се слабо изразен пик при млади мъже и жени, на възраст между 19 – 25 години, като различни източници споменават, че лимфомите са най-често срещаните видове рак в тази възрастова група.

Подкожна форма на MabThera (rituximab)

Mabthera SC
Подкожна форма на MabThera (rituximab) за лечение на най-честите форми на неходжкинов лимфом (НХЛ) вече е налична в специализираните хематологични клиники в страната.

Подкожната MabThera съкращава продължителността на приложение и спестява ценно време и на пациентите и на медицинските специалисти.

Преди MabThera можеше да се прилага венозно чрез интравенозна инфузия. Сега има нови технологии, които правят възможно подкожното инжектиране на MabThera за минути, вместо вливания за часове. MabThera SC просто се инжектира под кожата на корема на пациентите.

В онкологията и хематологията таргетните лекарства (моноклонални антитела) обикновено се прилагат чрез интравенозна инфузия. Това изисква спазването на доста правила, например: нужда от обучен медицински персонал; специални сектори в клиниките, където да се правят инфузиите; специално оборудване за стерилно приготвяне на разтворите за вливане, както и продължително време за наблюдение на пациентите след самото вливане. Инфузиите понякога могат да създават трудности по отношение на поставянето на интравенозните катетри на пациентите и рискове от реакции или усложнения, свързани с инфузията. Последните могат да доведат до хоспитализация на пациентите и допълнителни разходи за болницата. Ето защо учените са намерили начин някои от тези лекарства да се прилагат подкожно, вместо интравенозно. Подкожното им приложение може потенциално да спести доста от проблемите, свързани с инфузиите. И при подкожното приложение могат да възникнат реакции, но обикновено те са по-леки от тези при инфузиите. Подкожните форми на таргетните лекарства за лечение на лимфом са по-удобни за пациентите и подобряват качеството им на живот, както и правилното придържане към необходимото лечение.

Подкожната форма на MabThera (rituximab) за лечение на пациенти с фоликуларен и дифузен В-едроклетъчен лимфом е одобрена от Европейската комисия на 21-ви март 2014 г. Решението на Комисията е базирно на данните от пилотното изпитване SABRINA (BO22334), публикувани в The Lancet Oncology. Изпитването SABRINA е двуетапно, международно, многоцентрово, рандомизирано, контролирано, отворено клинично изпитване фаза III при пациенти с нелекуван фоликуларен лимфом, за изследване на сравними фармакокинетичен профил, ефикасност и безопасност на MabThera лекарствена форма за подкожно приложение в комбинация с CHOP или CVP, спрямо MabThera лекарствена форма за интравенозно приложение в комбинация с CHOP или CVP.

Публикуваните данни доказват, че фармакокинетичният профил на лекарствената форма за подкожно приложение на MabThera е сравним с този на лекарствената форма за интравенозно приложение, и не е бил свързан с нови сигнали по отношение на безопасност.

Данните от изпитването SABRINA потвърждават финалните резултати от изпитването SparkThera (BO22334), публикувани също през 2014 година в Journal of Clinical Oncology. Изпитването SparkThera е международно, фаза Ib, двуетапно клинично изпитване, сравняващо фармакокинетичния профил и профила на безопасност и поносимост на лекарствената форма за подкожно приложение на MabThera и на лекарствена форма за интравенозно приложение като част от поддържащата терапия при пациенти с фоликуларен лимфом.

Изпитването SparkThera установява дозата и потвърждава, че профилът на безопасност на фиксираната доза за подкожно приложение (1400 mg) е съпоставима със стандартната при лекарствената форма за интравенозно приложение.

Какво представлява MabThera
MabThera съдържа активното вещество ритуксимаб. Това е вид белтък, наречен „моноклонално
антитяло”. Той се свързва към повърхността на един вид бели кръвни клетки, наречени
„В лимфоцити”. Когато ритуксимаб се свърже към повърхността на тази клетка, той
предизвиква смъртта й.
MabThera може да се използва за лечение на няколко различни заболявания при възрастни.
Вашият лекар може да Ви предпише MabThera за лечение на:
а) Неходжкинов лимфом
Това е заболяване на лимфната тъкан (част от имунната система), което засяга един вид бели
кръвни клетки, наречени В лимфоцити. MabThera може да се прилага самостоятелно или с други лекарства, наречени „химиотерапевтици”.
При пациенти, при които лечението е ефикасно, MabThera може да се използва като поддържащо лечение в продължение на 2 години след приключване на първоначалното лечение.

б) Хронична лимфоцитна левкемия
Хроничната лимфоцитна левкемия (ХЛЛ) е най-често срещаната форма на левкемия при
възрастните. ХЛЛ засяга един конкретен тип лимфоцити – B-клетките, които произхождат от
костния мозък и се развиват в лимфните възли. Пациентите с ХЛЛ имат твърде много
абнормни лимфоцити, които се натрупват предимно в костния мозък и кръвта. Нарастването на
тези абнормни B-лимфоцити е причина за симптомите, които може да имате. MabThera в
комбинация с химиотерапия разрушава тези клетки, които постепенно се отстраняват от
организма чрез биологичните процеси.

1. Globocan (2012) Table by cancers. Worldwide incidence of cancers in males and females. http://globocan.iarc.fr/
2. Globocan (2012) Cancer Incidence and Mortality Worldwide. World, non-Hodgkin lymphoma, 2010. http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_population.aspx
3. Davies, A. et al. (2014) Pharmacokinetics and safety of subcutaneous rituximab in follicular lymphoma (SABRINA): stage 1 analysis of a randomized phase 3 study The Lancet Oncology, Early Online Publication, 10 February 2014 doi:10.1016/S1470-2045(14)70005-1
4. Salar A, et al. Comparison of Subcutaneous Versus Intravenous Administration of Rituximab as Maintenance Treatment for Follicular Lymphoma: Results from a Two-Stage, Phase IB Study. Published Ahead of Print on May 12, 2014 as 10.1200/JCO.2013.52.2631

ДНЕС Е СВЕТОВНИЯТ ДЕН ЗА БОРБА С РАКА – 4ТИ ФЕВРУАРИ

cancer_day_0402
НИЕ МОЖЕМ. АЗ МОГА.
Световният ден на рака тази година се провежда под мотото „Ние можем. Аз мога.“

Важно е да разберем как заедно с други хора или самостоятелно всеки може да допринесе за намаляване на тежкия товар на това заболяване върху човечеството.

Както ракът засяга всеки човек по различен начин, така и хората разполагат с различни възможности да намалят въздействието му върху индивида, семейството, обществото.

Световният ден на рака е повод да си дадем сметка какво можем да направим ние самите и…. да го направим. Каквото и да решите да направите, то все ще бъде стъпка напред в борбата с рака. Защото не само „НИЕ МОЖЕМ“, а и „АЗ МОГА“.

Световен ден за борба с рака 04.02.2017

Ново лекарство одобрено за лечение на Маргиналнозонов лимфом

Imbruvica
Новаторският медикамент Ибрутиниб (Ibrutinib, Imbruvica® Janssen/ Pharmacyclics) беше одобрен от Американската агенция за храни и лекарства (FDA) като допълнително показан за лечение на Маргиналнозонов лимфом (MZL), правейки го първо лекарство, одобрено специфично за това заболяване.

Това показание е пето за Ибрутиниб, който вече е одобрен за лечение на Хронична лимфоцитна левкемия/Дребноклетъчен лимфоцитен лимфом, Макроглобулинемия на Валденстрьом и Мантелно клетъчен лимфом.

Медикаментът има новаторски механизъм на действие като блокира ензим, наречен тирозин киназа на Брутон (Bruton’s tyrosine kinase), който има важна роля в развитието и матурацията на Б лимфоцитите.

Маргинално зоновите лимфоми се развиват от крайната зона на лимфните възли и различни лимфни структури. Те представляват околко 12% от случаите на Неходжкинови лимфоми при възрастни.

Новият медикамент е одобрен за лечение на рецидивирали/рефрактерни случаи на Маргиналнозонов лимфом, при пациенти, които вече са получили поне една линия на лечение с анти CD20 антитяло.

Това е ускорено одобрение, базирано на общия терапевтичен отговор (пълна ремисия и частичен отговор), така че се очаква следващи данни от клинични проучвания да потвърдят ползата от лечението.

Одобрението се базира на данните от мултицентрово, отворено роучване във фаза 2, известно като PCYC-1121, което включва 63 пациента с маргиналнозонов лимфом, лекувани преди с поне една линия терапия. И трите подтипа на маргинално зонов лимфом – Мукоза асоцииран НХЛ (МАЛТ), Нодален и Далачен НХЛ са включени в проучването.

Ибрутиниб показва 46% общ терапевтичен отговор, като 42.9% постигат частичен отговор. Медикамента показва ефективност и при трите подтипа маргиналнозонов лимфом (общ отговор 46.9%, 41.2% и 50% респективно за МАЛТ, Нодален и Далачен лимфом).

Периодът на средна продължителност на отговора все още не е достигнат (вариращ от 16.7 месеца до не достигнат) при средна продължителност на проследяване от 19.4 месеца. Средно време за постигане на отговор е 4.5 месеца (вариращо от 2.3 до 16.4).

Данните са представени на 58-та Годишна среща на Американската хематологична общност през декември 2016 година.
Най-честите странични ефекти са тромбоцитопения (49%), умора (44%), анемия (43%), диария (43%), синини (41%), костно-мускулни болки (40%), кървене (30%), обриви (29%), гадене (25%), отоци (24%), артралгия (24%), неутропения (22%), кашлица (22%), задух и инфекции на горните дихателни пътища (21% за всеки от двата).

Най-честите странични ефекти степен 3 и 4 са спадане нивото на хемоглобина и на неутрофилите (13% за всеки от двата) и пневмония (10%). Предупрежденията относно предпазни мерки при употребата на Ибрутиниб включват кървене, инфекции, цитопении, предсърдно мъждене, хипертония, друг първичен карцином, тумор лизис синдром и токсичност за ембриона/ плода.

Medscape Oncology